II. TEBRİZ SANAT EKOLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Özet (Öz)

II. TEBRİZ SANAT EKOLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Safevi hanedanlığı; Azerbaycan bölgesinde (Kuzeybatı İran) Anadoluyu ve Kafkasyayı, İran coğrafyasındaki diğer bölgelerle birleştirebilecek güçteki bir orduya (Kızılbaş) dayalı olarak kurulmuştur. Çok geçmeden Safeviler, İran’ın Şiileşmesine zemin hazırlamıştır. Safevi hanedanlığı, Arap Şii ideolojisini Farsça ile harmanlayarak kendini diğer Türk Sünni imparatorluklardan (Batı’da Osmanlı ve Doğu’da Moğollar olmak üzere) ayırmıştır. Safeviler şiir başta olmak üzere resim ve mimari gibi alanlarda sanat eserleri vererek ideolojilerini ve pratiklerini geliştirmiştir. II. Tebriz Sanat Ekolü, bunları oryantal teknikle sentezleyen ekolün en iyi örneğidir. Bu çalışmada, söz konusu okulun kökenleri ve özellikleri, nitel araştırma yöntemleri kullanılarak ortaya koyulmuştur. Bu çalışma çerçevesinde resim ve mimari alanındaki başyapıtlar; niteliklerini ve karşılıklı ilişkilerini göstermek amacıyla kullanılmıştır. Son olarak okulun sadece Fars, Azerbaycan ve Arap kültürlerinin bir sentezi olmadığı aynı zamanda ideolojik kavramları natüralizm ve realizmle birleştirdiği gösterilmiştir. Minyatürler mimari alanında eskiz olarak kullanılmış, resimler ise bu mimari alandan etkilenmiştir. Bu okulda kaligrafi bağlamında çoğu yazı, özel modüler tasarım ve özel kurallarla nestalik üzerinden yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İslami Sanat, Mimari Eskiz, Safeviler, Tebriz, Türkler

Ayrıntılar

Makale Dili İngilizce
Makale Türü Araştırma Makalesi
Makale Alanı Sanat Tarihi ve Güzel Sanatlar
Yazar
  • Mahmoud Ouria
Yayınlandığı Sayı 2. Sayı
Sayfa 94-118

Kaynakça

Bu makaleye nasıl atıf yapılır?